Russia
SaveSavedRemoved 0
Most Common Russian last names (2020)

Most Common Russian last names (2020)

Ilyin – Son of IlyaNikolaev – son of NikolaevSemyonov – son of SemyonNovikov – newcomerKuznetsov- blacksmithPopov – PriestGusev – GooseTitov – Son of TitKuzmin – son of KuzmaSidorov – Son of Sidor